Chess

Chinese Chess Championships 2014

Chinese Chess Individual Championships 2014 take place from 11th March to 22nd March 2014 in Xinhua, Jiangsu. It is a 12 player round robin event with open and women section.

The participants in the open section are GM Ding Liren, GM Yu Yangyi, the Women World Champion GM Yifan Hou, GM Wei Yi, GM Zhao Jun, GM Ma Qun, GM Wen Yang, GM Xiu Deshun, GM Zhou Jianchao, GM Zeng Chongsheng, IM Liu Qingnan, and Lin Chen.

Games open section / Games women section / TCEC computer chess live / Play free online chess at Chessdom Arena

Chess, chess news and tournaments by Chessdom © 2007 - 2018