Chess

Chinese Women 2014 LIVE!

Chinese Chess Individual Championships 2014 take place from 11th March to 22nd March 2014 in Xinhua, Jiangsu. It is a 12 player round robin event with open and women section.

The participants in the women section are WGM Ju Wenjun, WGM Tan Zhongyi, WGM Guo Qi, IM Shen Yang, WGM Ding Yixin, WGM Zhang Xiaowen, WGM Wang Jue, Lei Tingjie, WIM Zhai Mo, WIM Wang Doudou, WFM Xiao Yiyi, WIM Gu Tianlu.

Games open section / Games women section / TCEC computer chess live / Play free online chess at Chessdom Arena

Chess, chess news and tournaments by Chessdom © 2007 - 2018